Русская Община Резекнеafisha
afisha
afisha
afisha

Из парламентской почты шефа Ivans Ribakovs (впрочем, отправлено каждому депутату Сейма). Рядовой гражданин Латвии пишет об ужесточении тотального контроля, который серым крылом накрывает свободу, и оставляет лишь "осознанную" необходимость...

Дата добавления (г-м-д): 2019-04-02

Автор: Том Гулбис, www.facebook.com/ivans.ribakovs?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA_9AQjia1SQjLm3ilfDHpCnZD8Rvy0APl8NeyBDjdy7wc-7TQmT4R3LlLGQgzT3Nx7RGHqVj0ZohPJ&fref=mentions

Из парламентской почты шефа Ivans Ribakovs (впрочем, отправлено каждому депутату Сейма). Рядовой гражданин Латвии пишет об ужесточении тотального контроля, который серым крылом накрывает свободу, и оставляет лишь "осознанную" необходимость...

Ceļā uz totalitāru valsti. Vēstule Saeimas deputātiem / На пути к тоталитарному государству. Письмо депутатам Сейма

Man nav pieņemami, ka valsts mani uzskata par kriminālnoziedznieku, kura katra darbība ir jākontrolē vai, ka valsts mani uzskata par kaut kādu dzimtcilvēku, kura pienākums ir atskaitīties valstij, kā viņš tērē savus līdzekļus. Taču tieši šādas sajūtas mani pārņem lasot valdībā apstiprināto likumprojektu, par skaidras naudas ierobežošanu.

Argumenti šāda lēmuma pieņemšanai man nav saprotami. Valdībā uzsver, ka tas ierobežošot ēnu ekonomiku, taču pat Finanšu ministrija ir prognozējusi, ka šogad nodokļu palielinājums no šāda likuma būs pāri 600 000 eiro un nākamajos gados nepilns miljons. Tā ir smieklīgi maza summa valsts budžetam, lai neteiktu, ka vispār nekāda.

Jau šobrīd ir ierobežojums darījumiem ar skaidru naudu virs 7200 eiro, kas ir pilnīgi saprātīgs ierobežojums un izslēdz darījumus ar skaidru naudu par patiešām milzīgām summām

Nesaprotams man ir VID arguments, ka cilvēki dažādos veidos mēģina apiet patreizējo limitu 7200 eiro un tāpēc tas ir jāsamazina. Vai tad jaunos limitus nemēģinās apiet? Vai arī vēl pēc kāda brīža tiks noteikti atkal jauni limiti darījumiem ar skaidru naudu?

Nākamais aspekts ir bankas. Pirmkārt, šāds lēmums izskatās pēc atklāta banku lobija, un man nav skaidrs, kāpēc deputāti tik ļoti ir gatavi iet banku pavadā. Otrkārt, visiem ir zināma apbrīnojamā regularitāte ar kādu dažādas Latvijas bankas iekuļas finanšu krīzēs. Pats svaigākais un visiem zināmais piemērs AB.LV, kur šobrīd cilvēkiem jau gadu ir iesaldēti līdzekļi un nav iespējams tos atgūt, kaut gan lielākā daļa neko noziedzīgu nav nodarījuši. Citiem vārdiem sakot, lai noķertu vienu blēdi cieš 10 nevainīgi cilvēki.

Tāpat man nav pieņemami, ka informācija par maniem darījiem pret manu gribu nonāk privātu uzņēmumu (banku) rokās

Ja gadījumā šāds lēmums valdībā ir pieņemts pēc Moneyval ieteikumiem, tad šis būtu īstais brīdis norādīt uz šīs organizācijas nekompetenci un tendenciozitāti, izvirzot Latvijai tādas prasības, kādu nav nekur citur, nevis saliektu muguru bez iebildumiem izpildīt kārtējo padomdevēju dīvainās prasības. Nereti Latvijā var sastapties ar viedokli, ka Latvija pārspīlēti izdabā dažādām padomdevējiem un ievieš prasības, ko neviens nav izvirzījis. Varbūt šis ir tāds gadījums? Aicinu deputātus rīkoties atbilstoši savam statusam un lēmumus pieņemt vadoties pēc savas pārliecības, nevis no kaut kādu padomdevēju ieteikumiem. Turklāt šādi ierobežojumi grauj manas konstitūcijā nostiprinātās tiesības brīvi rīkoties ar savu mantu.

Un pēdīgi pats galvenais – mūsdienās novērojamā tendence valdībai arvien vairāk kontrolēt iedzīvotājus ved pretī totalitārai sabiedrībai. Ir grūti runāt par brīvu, demokrātisku sabiedrību, ja valsts kontrolē ikvienu iedzīvotāju soli. Es pilnīgi spēju iztēloties kā vienam vai otram nepaklausīgam pilsonim bankā bloķē kontu kaut vai uz dažām dienām, un turpmāk šāds pilsonis pilnīgi paklausīgi pildīs valsts dotos norādījumus. Tēlaini runājot šo situāciju var salīdzināt ar autobraukšanu. Mūsdienās faktiski visi auto spēj sasniegt ātrumu 200 km/h, taču šādi braucot daudzi nosistos, tāpēc valsts ir noteikusi ātruma limitus. Mūsdienu tehnoloģijas, - banku pārskaitījumi, kameras, nu jau arī čipi un citi – faktiski ļauj kontrolēt jebkuru cilvēka darbību. Ja valsts līdzīgi kā ar ātruma ierobežojumiem nesāks pati sevi kontrolēt, lai ierobežotu moderno tehnoloģiju izmantošanu cilvēku izspiegošanai, tad demokrātiska sabiedrība ātri vien sašķīdīs drumslās.

Es gribētu, lai Jūs, deputāti pirms spiežat pogu un balsojat par tik būtisku sabiedrības brīvības ierobežojumu padomātu – Vai jums pašiem gribētos, ka Jūsu darbība tiek tik sīkmanīgi kontrolēta, jo likums taču attieksies arī uz Jums.

Vēstules nobeigumā gribētu katram deputātam uzdot divus jautājumus. Pirmais. Vai Jūs balsosiet „Par” ierobežojumiem darījumiem ar skaidru naudu. Otrais. Vai Jūsu partijas priekšvēlēšanu programmā bija minēts, ka atbalstīsiet šādus ierobežojumus. Un vēl papildus jautājums „Attīstībai/PAR” deputātiem. Jūs sevi pozicionējat kā liberāla partija un jautājums kā Jūsu liberālā pārliecība iet kopā ar šādiem fundamentāliem sabiedrības brīvības ierobežojumiem?

Toms Gulbis

Latvijas Republikas pilsonis

Для меня неприемлемо, что государство считает меня уголовным преступником, каждое действие которого надо контролировать, или, что государство считает меня родственником, обязанностью которого является отчитаться в стране, как он тратит свои средства. Но именно такие чувства меня охватывают при чтении утвержденного правительством законопроекта об ограничении (использования) наличных денег.

Аргументы для принятия такого решения мне не понятны. В правительстве подчеркивают, что это ограничивает теневую экономику, но даже Министерство финансов прогнозирует, что в этом году увеличение налогов от такого закона составит свыше 600 000 евро и в последующие годы неполный миллион. Это до смешного малая сумма для государственного бюджета, не сказать бы, что вообще никакая.

Уже сейчас имеется ограничение на сделки с наличными деньгами свыше 7200 евро, что является совершенно разумным ограничением и исключает сделки с наличными деньгами по действительно огромным суммам. Мне не понятен аргумент СГД, что люди разными способами пытаются обойти прежний лимит 7200 евро, и его необходимо уменьшить. Разве новые лимиты не попытаются обойти? Или еще через некоторое время будут установлены новые лимиты на сделки с наличными деньгами?

Следующий аспект - это банки. Во-первых, такое решение выглядит как открытое лобби банков, и я не понимаю, почему депутаты так сильно готовы идти на поводу у банков. Во-вторых, всем знакома удивительная закономерность с финансовыми кризисами в разных банках Латвии. Самый свежий и известный пример AB.LV, где сейчас у людей уже год заморожены средства и невозможно их вернуть, хотя большинство ничего преступного не совершали. Другими словами, чтобы поймать одного мошенника, пострадают 10 невинных людей. Также для меня неприемлемо, что информация о моих сделках против моей воли попадает в руки частных предприятий (банков).

Если такое решение в правительстве принято по рекомендациям Moneyval, то это самое подходящее время указать на некомпетентность и тенденциозность этой организации, выдвигающей для Латвии такие требования, которых нигде нет, а не кланяться без возражений, выполняя странные требования очередных советников. Нередко в Латвии можно встретить мнение, что здесь в избытке различных советников, и вводятся требования, которые никто не выдвигал. Может, и это такой случай? Прошу депутатов действовать в соответствии со своим статусом и принимать решения, руководствуясь своими убеждениями, а не рекомендациями от каких- либо советников. Кроме того, такие ограничения разрушают мое право, закрепленное в конституции, свободно распоряжаться своим имуществом.

И наконец, самое главное – наблюдаемая сегодня тенденция правительства все больше контролировать жителей ведёт к тоталитарному обществу. Сложно говорить о свободном, демократическом обществе, если государство контролирует каждый шаг населения. Я могу себе представить, как одному или другому непослушному гражданину в банке блокируют счет хотя бы на несколько дней, чтобы в дальнейшем такой гражданин послушно исполнял распоряжения государства. Образно выражаясь, эту ситуацию можно сопоставить с ездой на автомобиле. В наши дни фактически все автомобили могут достигать скорости 200 км/ч, но, чтобы ездить было безопасно, государство определило лимиты скорости. Современные технологии, банковские перечисления, камеры, а также чипы и другое – фактически позволяют контролировать любую человеческую деятельность. Если государство, как и с ограничениями скорости, не начнет контролировать себя, чтобы ограничить использование современных технологий для шпионажа за людьми, то демократическое общество быстро сойдет на нет.

Я бы хотел, чтобы вы, депутаты перед нажатием кнопки, голосуя за столь важный проект по ограничению свободы общества, подумали бы – вам бы хотелось, чтобы каждое ваше действие было под тщательным контролем, потому что закон будет распространяться и на вас.

В заключение письма желаю каждому депутату задать два вопроса. Первый. Вы проголосуете за ограничения на сделки с наличными деньгами? Второй. В предвыборной программе вашей партии было упомянуто, что вы поддерживаете такие ограничения? И еще дополнительный вопрос депутатам партии “ Attīstībai/PAR ”. Вы позиционируете себя как либеральная партия и как ваша либеральная убежденность идет вместе с такими фундаментальными ограничениями свободы общества?

Том Гулбис

Гражданин Латвийской Республики